Actualités

Q4MAX - Config Type
clockEcrit par Poil | clock2006-11-08 00:00:00
/q4max/cfg/gfx.cfg :

///
// FPS
///
seta cg_gibs "0"
seta cg_blood "0"
seta com_showFPS "0"
seta s_ambient    "0"
seta cg_smoke_GL    "0"
seta cg_smoke_RL    "0"
seta r_useSMP "0"

///////////////////////////////////////////////
// G_ (game)
// ===========================
seta g_fov "120"
seta g_showHudPopups "0"
seta g_announcerDelay "1000"
seta g_mapCycle "mapcycle"
seta g_voteFlags "0"
seta g_gameReviewPause "15"
seta g_password ""
seta g_gunViewStyle "0"
seta g_brassTime "0"
seta g_showProjectilePct "0"
seta g_showHud "1"
seta g_skipItemShadowsMP "1"
seta g_skipPlayerShadowsMP "1"
seta g_showPlayerShadow "0"
seta g_editEntityTextDistance "256"
seta g_editEntityDistance "512"
seta g_showcamerainfo "0"
seta g_healthTakeLimit "25"
seta g_healthTakeAmt "5"
seta g_healthTakeTime "5"
seta g_useDynamicProtection "1"
seta g_armorProtectionMP "0.66667"
seta g_armorProtection "0.66667"
seta g_nightmare "0"
seta g_decals "0"
seta g_doubleVision "0"
seta g_projectileLights "0"
seta g_muzzleFlash "0"
seta g_spectatorChat "0"
seta g_gunZ "-40"
seta g_gunY "0"
seta g_gunX "0"
seta g_feedScoreBot "0"
seta g_crosshairCustomFile "gfx/guis/crosshairs/crosshair_shotgun.tga"
seta g_crosshairCustom "1"
seta g_crosshairColor "1 0 0 1"
seta g_crosshairSize "16"
seta g_skipParticles "1"
seta g_clientProjectileCollision "0"
seta g_simpleItems "1"

///////////////////////////////////////////////
// IMAGE_
// ===========================

seta image_ignoreHighQuality "1"
seta image_lodbias "0"

seta image_downSize "1"
seta image_downSizeLimit "1"

seta image_downSizeBump "1"
seta image_downSizeBumpLimit "256"

seta image_downSizeSpecular "1"
seta image_downSizeSpecularLimit "1"

seta image_useCache "1"
seta image_cacheMegs "512"
seta image_cacheMinK "1024"

seta image_useNormalCompression "2"
seta image_useAllFormats "1"
seta image_useCompression "1"
seta image_anisotropy "1"
seta image_filter "GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST"
seta image_usePrecompressedTextures "1"
seta image_useNormalCompressionLoadDDSForPal "1"
seta image_preload "1"

//seta image_filter "GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR"


///////////////////////////////////////////////
// R_ (render)
// ===========================

seta r_debugArrowStep "120"
seta r_debugLineWidth "1"
seta r_debugLineDepthTest "0"
seta r_forceLoadImages "1"
seta r_lightScale "4"
seta r_shadows "0"
seta r_skipBump "1"
seta r_skipSpecular "1"
seta r_skipNewAmbient "1"
seta r_renderer "best"
seta r_brightness "1.5"
seta r_gamma "1.6"
seta r_swapInterval "0"
seta r_useIndexBuffers "0"
seta r_customHeight "486"
seta r_customWidth "720"
seta r_fullscreen "1"
seta r_displayRefresh "125"
seta r_mode "4"
seta r_aspectRatio "0"
seta r_alphaToCoverage "1"
seta r_multiSamples "0"
seta r_orderIndexes "1"     //If set to 1, reorganises indexes to optimize vertex use. This improves rendering performance.
seta r_usePortals "1"          //If set to 1, uses portals to perform area culling, otherwise everything is drawn. Setting this to 1 provides the best performance.
seta r_useOptimizedShadows "1"                //Determines if static shadow volumes are used
seta r_useTurboShadow "1"                    //NVidia special shadow thingie, better fps for nvidia cards
seta r_skipFogLights "1"
seta r_skipOverlays "1"
seta r_skipPostProcess "1"
seta r_skipDynamicTextures "1"
seta r_skipMegaTexture  "0"
seta r_skipTranslucent "1"
seta r_skipParticles "1"
seta r_vertexLight "1"                        //Use Vertexlighting
seta image_usePrecompressedTextures "1"

seta r_jitter "0"
seta r_finish "0"
seta r_lightSourceRadius "0"
seta r_lightDetailLevel "9"

seta bse_debris "0"
seta bse_rateCost "0.1"
seta bse_rateLimit "1"
seta bse_scale "0"

seta r_useSimpleIteraction "0"
seta r_useNV20MonoLights "1"
seta r_skipBlendLights "1"
seta r_strictResolutionMatch "1"
seta r_forceAmbient "0.4"

Commentaires

Aucun commentaire
Développé par Poil - Graphismes de DarkDaV - Icônes sous licence Creative Commons (famfam, nuovo ...)
Durée de génération : 1.1065781116486 secondes